Filipino Section


by Christiandefenders

Abraham Patinio Arganiosa

Dahil sa lantarang paninira ng Paring Katoliko na si Abraham Patinio Arganiosa sa kaniyang blog site at sukdulang pagpapasama sa aming samahan, minarapat kong sumulat ng isang natatanging bahagi ng “blog site” na ito sa wikang Filipino upang pasinungalingan ang kaniyang maling paratang at maling unawa na pilit niyang pinasasakay sa mga banal na kasulatan na kinasihan ng espiritu ng Dios. Sa maiksing lathalang ito ay hihimayin natin ang kaniyang mga pagliligaw at mga pagmamali na mahigpit niyang pinanghahawakan bilang isang bulaang propeta ng isang bulaang relihiyon.

Nakasulat sa bibliya na may mga bulaang propeta na nagsilitaw sa sanglibutan kung kaya’t nararpat tayong magingat.

(1 Juan 4:1)

Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

Nananawagan po kami sa aming mga kababayang Pilipino na magingat sa panganib na dala ng bulaang propetang ito. Ang aral ng Dios ang siyang ating magiging gabay patungo sa kaligtasan subalit ang mga maling aral na dala na isang mapanganib na bulaang propeta kagaya ni Abraham Arganiosa ang maghahatid sa inyo sa pagkapahamak kung siya ay inyong paniniwalaan.

Ang mga Daan na Linalakaran ng mga Bulaang Propeta

By Christiandefenders

Ang isa sa mga maling paratang na ipinupukol ng paring ito sa Ang Dating Daan ay isang paratang na matagal nang ginagamit ng mga nakasagupa ni kapatid na Eli Soriano sa kaniyang mga pangangaral. Ito ay una niyang narinig kay Bert Balinton na isang Sabadista sa programa ni Don Manalo Favis na “This is Manolo and His GENIUS Family” kung saan sari-saring  mga grupo ng pananampalataya ang iniimbitahan ng mayari ng progrma sa radyo upang magtalakayan ukol sa iba’t-ibang mga isyu ng pananampalataya. Kagaya ni Bert Balinton, ang talatang ginagamit ni Abraham Arganisoa ay ang sinabi ni Eliphaz na Temanita sa Job 22:15.

(Job 22:15)

Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan, na nilakaran ng mga masamang tao?

Nang kaniyang mabasa ang nasabing talata, ay kaagad na niyang ipinahayag at pinatutunayan nang pukpukan na ang “Ang Dating Daan” nga ay linakaran ng masama. Ito nga ba ay tama? Kung ating babasahin ang buong kapitulo mula sa Job 22:1-30, malinaw na ang kausap ni Eliphaz sa talata ay ang matuwid na tao na si Job. Pinararatangan ni Eliphaz na Temanita si Job ng isang masamang bagay.

Upang mapatunayan natin na ang sinasabing ito ni Eliphaz na Temanita ay hindi katiwa-tiwala, ang ating unang nararapat na alamin at lutasin ay kung ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa Bibliya ay mapagbabatayan sa pananampalataya. Kaagad nating tuklasin kung sinu-sino ba ang mga  nagsasalita sa Bibliya. Taliwas sa paniniwala ng marami, ang bibliya po ay hindi natin masasabing buong-buo na salita ng Dios sapagkat sa bibliya, ay mayroong iba’t ibang persona na nagsasalita.

May salita si Satanas…

( Job 1:7 )

… Nang magkagayo’y sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.

May salita ng isang taong hindi sumasampalataya…

( Juan 20:25 )

… Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya.

May salita ng asno…

( Bilang 22:28-30)

At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno, at nagsabi kay Balaam, Ano ang ginawa ko sa iyo, na ako’y pinalo mo nitong makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, Sapagka’t tinuya mo ako: mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay disin kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, Di ba ako’y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? gumawa ba kaya ako kailan man ng ganito sa iyo? At kaniyang sinabi, Hindi.

Sa bibliya ay may iba’t-ibang persona ang nagsasalita. Mahalagang malaman natin kung sino ang nagsasalita sa mga talatang ating nababasa bago natin ito paniwalaan upang maiwasan natin ang mga pagkakamali. Maaaring ang nakasulat sa talatang ating nababasa ay salita na pala ni Satanas o salita ng kaaway ng Dios subalit hindi pa natin alam kung kaya’t tayo ay maaaring maligaw. Kinakailangan nating maging matalino sa pagbabasa ng mga bagay na nasusulat sa banal na aklat.

Ano bang mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan ang nararapat nating pagbatayan?

( 2 Timoteo 3:16)

Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

Malinaw ang nakasaad sa talatang ating nakita. Ang nararapat nating pagbatayan sa pagtuturo ng mga katuwirang nararapat matutunan ng isang Cristiano ay ang mga kasulatan na kinasihan ng Dios. Hindi natin nararapat pagbatayan yung mga kasulatan na kinasihan ng salita ni Satanas, hindi rin natin pagbabatayan ang mga kasulatan na kinasihan ng isang taong hindi sumasampalataya sa Dios. Napakadiretso ng tagubilin ng Apostol na Si Pablo sa mga Cristiano na ang mga kasulatan na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway ay yung mga kasulatan na may kasi ng Dios.

Kaya hindi tayo nararapat magpaligaw. Hindi po lahat ng mga bagay na mababasa natin sa banal na kasulatan ay nararapat nating gamitin at paniwalaan.

Suriin ngayon natin ang salitang binitawan ni Eliphaz na Temanita sa Job 22:15.

(Job 22:15)

Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan, na nilakaran ng mga masamang tao?

Ito po ay paratang ni Eliphaz kay Job. Pinaparatangan niya si Job bilang isang masamang tao na lumalakad sa dating daan. Pinalilitaw rin ni Eliphaz na Temanita na ang dating daan raw ay nilakaran ng mga masamang tao at kabilang na sa mga lumalakad ay si Job.  Sa punto pa lang na pinaniniwalaan ni Eliphaz na si Job ay isang masamang tao ay siguradong mayroon na siyang kasalungat na salitang kinasihan ng Dios sapagkat ang Dios mismo ang nagsabi na si Job ay isang matuwid na tao.

( Job 1:8 )

At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios at humihiwalay sa kasamaan.

Kung tatanggapin at ipipilit ni Abraham Arganiosa na ang nakasaad sa Job 22:15 na salita ni Eliphaz na Temanita ay totoo, tiyak na naniniwala rin siya na si Job ay isang masamang tao batay sa talata. Kung magkagayon ay sinasalungat na niya kaagad ang sinabi ng Dios na si Job ay isang matuwid na tao dahil sa kaniyang labis na paniniwala sa nakasaad sa talata, kasabay rin niyang pinaniniwalaan ang pagiging masamang tao ni Job. Ito po ay mali. Kung tayo po ay papipiliin, nararapat nating paniwalaan ang salita ng Dios kaysa sa salita ng isang taong sumasalungat sa Dios.

Ang pinakamabigat na batayan upang ating mapatunayan na ang salitang ito ni Eliphaz na Temanita ay ang mismong sinabi rin ng Dios.

( Job 42:7 )

At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka’t hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.

Kung ating babasahin ang lahat ng nakasulat sa pakikipagusap ni Job sa kaniyang mga kaibigan kabilang na si Eliphaz na Temanita, mapapansin natin na nagbigay sila ng mga maling paratang sa matuwid na tao na si Job. Kabilang na sa mga paratang na kanilang binitawan  ay ang nasusulat sa Job 22:15 kung saan pinaparatangan ni Eliphaz si Job na isang masamang tao na lumalakad sa dating daan. Napatunyan na natin batay sa mismong salita ng Dios na ang mga paratang na ito ay mali at hindi matuwid.

Ang katunayan, mismong ang Dios ang nagpapayo sa mga tao na lumakad sa dating daan.

( Jeremias 6:16)

Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa:…

Ito naman ang pamimilosopo na ginagawa ni Abraham Arganiosa. Ang sabi niya, ang nakasulat daw sa opisyal na salin ay mga dating landas na nasa “plural form”  at hindi dating daan. Nakakalungkot isipin na ang isang bicolano na taga-Sorsogon ay hindi nauunawaan nang buo ang salitang Tagalog na “landas” na katumbas ng salitang “daan” kung ating titingnan sa diksyunaryong Pilipino.

http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/?dict_lang=tgl&type=search&data=landas

landas, daan, dáanan, bakás: n. path.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915. Tagalog: landas, daan, daanan, bakas

http://strongsnumbers.com/hebrew/5410.htm

Sa salitang tagalog, ang “landas” ay katumbas ng salitang “daan”. Subalit ang talatang ito ay isa lamang salin mula sa orihinal na wikang Hebreo. Kung titingnan naman natin ang salitang ginamit sa wikang Hebreo, ang salitang ginamit ay…

Original Word: נָתִיב
Transliteration: nathiyb
Phonetic Spelling: (naw-theeb’)
Short Definition: path

H5410

nâthîyb  nethîybâh  nethibâh
naw-theeb’, neth-ee-baw’, neth-ee-baw’ נתבה    נתיבה    נתיב

pathway, traveller, way

Ang isa pang pagliligaw na ginagawa ni Abraham Arganiosa ay ang kaniyang pagsasabing ito raw ay nasa “plural form” kaya’t ito ay maling gamitin upang tumukoy sa “ang dating daan” na nasa “singular”.  Isa pang nakakalungkot isipin na ang isang pari na nagsasabing siya ay isang “educator” ay mukhang hindi naiintindihan na kapag ang isang salita ay sinabing may “plural” ay siguradong may “singular” yun. Ang katunayan, sa nasabing talata ay iisa lang naman ang tinutukoy na “Mabuting Daan” na nasa “singular form” kung kaya’t hindi rin maaaring tutulan na ang dating daan ang pinalalakaran sa mga tao upang magbalik sa Dios.

Ano ang dahilan kung kaya’t nararapat lumakad ang tao sa dating daan?

( Isaias 56:10-11 )

Ang kaniyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman; silang lahat ay mga piping aso, sila’y hindi makatahol; mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pagidlip.

Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila’y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila’y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa’t isa’y sa kaniyang pakinabang.

Kaya pinalalakad ang tao sa dating daan dahil may mga pastor na gumawa at lumiko sa sarili nilang mga daan na ang layon ay ang kumita ng pera. Sila ang mga tinutukoy na mga asong matatakaw dahil lumiko sila sa mga sarili nlang daan dahil sa mapapakinabang. Lapat na lapat yan sa mga paring katoliko dahil ang mga aral sa kanila ay pinababayaran. Ito naman ay sinaksihan ng isang bayaning Pilipino sa katauhan ni Gat Jose Rizal sa kaniyang sulat sa mga kadalagahan ng Malolos.

Ang isang tagubilin ni Cristo sa mga mangangaral sa kanilang pangangaral ay ang hindi pagtanggap ng bayad na nauukol sa aral. Ito ay ating mababasa sa Mateo 10:7-8.

( Mateo 10:7-8)

At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Kapansin-pansin na sa iglesia Katolika na kinabibilangan ng paring si Abraham  Arganiosa, karamihan ng mga aral ay pinababayaran. Ang binyag sa bata ay kanilang pinababayaran sa mga magulang at mga ninong. Ang kasal ng mag-asawa ay kanila rin pinababayaran sa mga taong ikakasal. Kung mapaniginipan ng isang katoliko ang kaniyang mahal sa buhay na naghihirap sa purgatoryo, kinakailangan rin niyang magbayad sa misa upang mahango ang kaluluwa at hindi na maghirap ayon sa kanilang paniniwala. Ang misa sa kanila ay nahahati pa sa tatlong klase; “first class”, “second class” at “third class” kung saan magkakaiba ang ginagawa at kasangkapang ginagamit at presyo ng misa. Ganyan po ang klase ng relihyon na kinamulatan ng maraming mga Pilipino sa panahon nating ito. Ang tirik ng kandila at maging ang tugtog ng kampana ay pinababayaran magmula sa binyag hanggang sa kumpil at maging sa misa sa patay, lahat po ay pinababayaran. Natutupad po sa mga paring katoliko ang isa pang hula sa bibliya.

(Micas 3:11)

Ang mga pangulo niya’y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya’y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya’y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma’y sila’y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin.

Ang dahilan po ng pangangaral nila ay upang magkaroon ng maraming salapi at payamanin ang kanilang iglesiang kinaaniban. Wala naman ibang trabaho ang karamihan sa mga paring katoliko maliban ang kanilang pagiging mangangaral na umaasa sa abuloy ng mga taong niloloko at hinuhuthutan nila ng pera. Yan naman ay pinatotohanan ng isang manunulat sa isang pahayagang Pilipino na ipinamamahagi sa bansang Hapon.

http://www.philippinestoday.net/August2001/saakingpaningin801.htm

“Ang Simbahan, kung tutuusin lamang ang yaman nito: mga malalawak at piling-piling mga lupain na kinamkam ng mga Prayleng Kastila sa panahon ng kanilang pananakop sa bansa, mga naglalakihang paaralan (tulad ng UST, La Salle at Ateneo), bilyon bilyong investments at deposito sa mga malalaking bangko (napabalita ang bilyong deposito nito sa Bank of Philippines Islands), balor o halaga ng mga yamang nasa loob ng mga simbahan at katedral, salaping donasyon sa simbahan taon-taon ng PCSO at Pagcor (mga ahensiya ng pamahalaan) sa mga proyektong pangkawang-gawa, ay isa sa mga pinakamayamang institusyon, kundi man pinakamayaman, sa buong Pilipinas sa ngayon.

Ang buong Kaparian, ang lahat buhat sa mga Kardinal, Obispo at Pari, ay di nagbabayad ng buwis (tulad ng real property tax) o dili kaya’y tumutubos ng sedula buhat sa pamahalaan. Ang kinikita nito buhat sa mga negosyo kung saan nakalagak ang bilyon bilyon nitong kayamanan, ay libre rin sa buwis. Ilang bahagdan ng nasabing salapi ay ipinadadala sa Roma, sa pangangailangan ng Santo Papa at ng mga alipores nito, na siya namang ginagawang puhunan o investment ni Financial Minister ng Batikano upang lalo pa itong palaguin at padamihin.”

Yan ang dahilan ng pagyaman ng simbahang katoliko. Yumayaman sila dahil sa kanilang negosyong relihiyon. Hindi na tayo nagtataka kung bakit si Abe Arganiosa ay kumikintab dahil sa katabaan dahil nakasaad rin yan sa banal na kasulatan.

( Jeremias 5:28 )

Sila’y nagsisitaba, sila’y makintab: oo, sila’y nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan; hindi nila ipinakikipaglaban ang usap, ang usap ng ulila, upang sila’y guminhawa; at ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinahatulan.

Ang hangad ng mga paring kagaya ni Abraham Arganiosa ay pakinabang at salaping nanggaling sa mga katolikong kanilang mga niloloko. Ganyan ang daan ng mga bulaang propeta! Silang lahat ay nagsiliko dahil sa pakinabang!

( Isaias 56:11 )

Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila’y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila’y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa’t isa’y sa kaniyang pakinabang.

Napatunayan na ngayon natin na ang dating daan ang siyang daan na nararapat lakaran ng mga nais maglingkod sa Dios dahil sa mga likong daan na dinadaanan ng mga bulaang propeta partikular na ng mga paring katolikong kagaya ni Abe Arganiosa.  Nais ng Dios na bumalik ang mga tao dun sa dating daan na nararapat nilang lakaran at hindi sa mga daan na kanilang linikuan na makapagpapahamak. Ang salita ni Eliphaz sa Job 22:15 ay hindi nararapat pagbatayan sa pananampalataya sapagkat hindi ito kinasihan ng Dios.

Advertisements

8 Responses

 1. Wala kayong karapatan na magpatawag na Father ayon sa Biblia…

  Ang sabi ng Panginoong HesuCristo…

  At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit… Mateo 23:9

  Kung sa pang-laman hindi ka rin puedeng tawagin na Father kasi bawal nga sa inyo ang mag-asawa kaya wala kang anak na tatawag sa iyo na Father. Lalo namang hindi ikaw ang Father na nasa langit! Ang tagal ninyong nag-aral pero hindi ninyo naunawaan ang nakasulat sa Biblia. Tapos sa palagay ninyo kayo ang sa Dios?

 2. Ang mabuting DAAN ay si Cristo…

  Joh 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, AKO ANG DAAN, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.

  Ang lumalakad sa Dating Landas na kinaroroonan ng Mabuting Daan ay nakakasumpong ng kapahingahan ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng masama. Ang ayaw lumakad sa Dating Daan hindi nakakapagpahinga sa paggawa ng masama ang kanilang mga kaluluwa kasi hindi itinuturo sa kanilang mga iglesia ang tamang aral na nakasulat sa Biblia.

  GANITO ANG SABI NG PANGINOON, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y MANGANGAKAKASUMPONG NG KAPAHINGAHAN SA INYONG MGA KALULUWA: nguni’t kanilang sinabi, HINDI KAMI MAGSISILAKAD DOON.

 3. sawayin nawa sya ng Panginoon

 4. Ang alam ko sa mga paring katoliko ay walang alam sa biblia kundi yung 4 na gospel lang ng Panginoong JesuCristo na LITERAL pa ang pagkaintindi, dahil yun po daw ang katuruan ng tama at maling mga gawa. Bukod jan ay wala na silang alam. WORST THING IS, IPINAGBABAWAL PA SA KANILANG MAG-ARAL NG BIBLIA, LALO NA SA MGA MIEMBRO KC PO DAW, MABABALIW KA LANG DAW. Kay ang paring ito ay MANGMANG SA SALITA NG DIOS NA NASA BIBLIA.

 5. Bata pa ako hindi ko matanggap ang aral katoliko.
  siguro sa budhi na rin, hanngang sa na panood ko si brod Eli sa TV.
  Salamat sa Dyos nasa Totoo religion na ako, Hindi ako masyadong nahirapan sa pag hahanap…

  @topic Puro lng daldal yang pare na yan, “Wala sa masasama ang makaka unawa…”

 6. ISA LANG MASASABI KO DYAN SA WALANGHIYANG PARI NA YAN, KAUSAPIN NYA YUNG BAKLANG PARING MALIBOG NA KILALA KO SA NUESTRA SENORA DE GRACIA PARISH CHURCH SA GUADALUPE VIEJO, MAKATI, NA PAGKATAPOS NA PAGKATAPOS MAG-MISA EH MAGYAYAYANG MAG-INUMAN AT MAGPAPASAMA PA NG LALAKE PARA MAGING PARTNER NYA, ANG LIBOG! YAN ANG SOBRANG PAGPAPAIMBABAW SA HARAP NG PULPITO NILA SA SIMBAHAN!

 7. i suggest mag harap na lang kayo sa maginoong usapan, maganda yun kasi ang makikinabang ang mga taong makakapanod sa inyo,malalaman ng mga tao kung sino ang tama at mali, pari ka dapat alam mo yan defend your faith, wag sa blog kasi hindi mattapos yan.
  siguro kung hahamunin ninyo si soriano hindi naman siya siguro aatras at kung ikaw naman ang kanyang hahamunin siguro hindi karin naman aatras diba, mag strong hold lang kayo sa faith ninyo, and makikita ng maraming tao kung sino talaga ang duwag at matapang na ipagtangol ang pinaniniwalan ninyong katotohanan. i look forward na makikita kayo sa malapit na hinaharap….

 8. wala kwenta yung paninira ng paring ito,kasi hindi nya nalalman yung sinsabi nya…Sawayin nawa sya ng Panginoon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: