Ang mga Daan na Linalakaran ng mga Bulaang Propeta – Filipino Section

Ang mga Daan na Linalakaran ng mga Bulaang Propeta

By Christiandefenders

Ang isa sa mga maling paratang na ipinupukol ng paring ito sa Ang Dating Daan ay isang paratang na matagal nang ginagamit ng mga nakasagupa ni kapatid na Eli Soriano sa kaniyang mga pangangaral. Ito ay una niyang narinig kay Bert Balinton na isang Sabadista sa programa ni Don Manalo Favis na “This is Manolo and His GENIUS Family” kung saan sari-saring  mga grupo ng pananampalataya ang iniimbitahan ng mayari ng progrma sa radyo upang magtalakayan ukol sa iba’t-ibang mga isyu ng pananampalataya. Kagaya ni Bert Balinton, ang talatang ginagamit ni Abraham Arganisoa ay ang sinabi ni Eliphaz na Temanita sa Job 22:15.

(Job 22:15)

Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan, na nilakaran ng mga masamang tao?

Nang kaniyang mabasa ang nasabing talata, ay kaagad na niyang ipinahayag at pinatutunayan nang pukpukan na ang “Ang Dating Daan” nga ay linakaran ng masama. Ito nga ba ay tama? Kung ating babasahin ang buong kapitulo mula sa Job 22:1-30, malinaw na ang kausap ni Eliphaz sa talata ay ang matuwid na tao na si Job. Pinararatangan ni Eliphaz na Temanita si Job ng isang masamang bagay.

Upang mapatunayan natin na ang sinasabing ito ni Eliphaz na Temanita ay hindi katiwa-tiwala, ang ating unang nararapat na alamin at lutasin ay kung ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa Bibliya ay mapagbabatayan sa pananampalataya. Kaagad nating tuklasin kung sinu-sino ba ang mga  nagsasalita sa Bibliya. Taliwas sa paniniwala ng marami, ang bibliya po ay hindi natin masasabing buong-buo na salita ng Dios sapagkat sa bibliya, ay mayroong iba’t ibang persona na nagsasalita.

May salita si Satanas…

( Job 1:7 )

… Nang magkagayo’y sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.

May salita ng isang taong hindi sumasampalataya…

( Juan 20:25 )

… Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya.

May salita ng asno…

( Bilang 22:28-30)

At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno, at nagsabi kay Balaam, Ano ang ginawa ko sa iyo, na ako’y pinalo mo nitong makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, Sapagka’t tinuya mo ako: mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay disin kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, Di ba ako’y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? gumawa ba kaya ako kailan man ng ganito sa iyo? At kaniyang sinabi, Hindi.

Sa bibliya ay may iba’t-ibang persona ang nagsasalita. Mahalagang malaman natin kung sino ang nagsasalita sa mga talatang ating nababasa bago natin ito paniwalaan upang maiwasan natin ang mga pagkakamali. Maaaring ang nakasulat sa talatang ating nababasa ay salita na pala ni Satanas o salita ng kaaway ng Dios subalit hindi pa natin alam kung kaya’t tayo ay maaaring maligaw. Kinakailangan nating maging matalino sa pagbabasa ng mga bagay na nasusulat sa banal na aklat.

Ano bang mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan ang nararapat nating pagbatayan?

( 2 Timoteo 3:16)

Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

Malinaw ang nakasaad sa talatang ating nakita. Ang nararapat nating pagbatayan sa pagtuturo ng mga katuwirang nararapat matutunan ng isang Cristiano ay ang mga kasulatan na kinasihan ng Dios. Hindi natin nararapat pagbatayan yung mga kasulatan na kinasihan ng salita ni Satanas, hindi rin natin pagbabatayan ang mga kasulatan na kinasihan ng isang taong hindi sumasampalataya sa Dios. Napakadiretso ng tagubilin ng Apostol na Si Pablo sa mga Cristiano na ang mga kasulatan na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway ay yung mga kasulatan na may kasi ng Dios.

Kaya hindi tayo nararapat magpaligaw. Hindi po lahat ng mga bagay na mababasa natin sa banal na kasulatan ay nararapat nating gamitin at paniwalaan.

Suriin ngayon natin ang salitang binitawan ni Eliphaz na Temanita sa Job 22:15.

(Job 22:15)

Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan, na nilakaran ng mga masamang tao?

Ito po ay paratang ni Eliphaz kay Job. Pinaparatangan niya si Job bilang isang masamang tao na lumalakad sa dating daan. Pinalilitaw rin ni Eliphaz na Temanita na ang dating daan raw ay nilakaran ng mga masamang tao at kabilang na sa mga lumalakad ay si Job.  Sa punto pa lang na pinaniniwalaan ni Eliphaz na si Job ay isang masamang tao ay siguradong mayroon na siyang kasalungat na salitang kinasihan ng Dios sapagkat ang Dios mismo ang nagsabi na si Job ay isang matuwid na tao.

( Job 1:8 )

At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios at humihiwalay sa kasamaan.

Kung tatanggapin at ipipilit ni Abraham Arganiosa na ang nakasaad sa Job 22:15 na salita ni Eliphaz na Temanita ay totoo, tiyak na naniniwala rin siya na si Job ay isang masamang tao batay sa talata. Kung magkagayon ay sinasalungat na niya kaagad ang sinabi ng Dios na si Job ay isang matuwid na tao dahil sa kaniyang labis na paniniwala sa nakasaad sa talata, kasabay rin niyang pinaniniwalaan ang pagiging masamang tao ni Job. Ito po ay mali. Kung tayo po ay papipiliin, nararapat nating paniwalaan ang salita ng Dios kaysa sa salita ng isang taong sumasalungat sa Dios.

Ang pinakamabigat na batayan upang ating mapatunayan na ang salitang ito ni Eliphaz na Temanita ay ang mismong sinabi rin ng Dios.

( Job 42:7 )

At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka’t hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.

Kung ating babasahin ang lahat ng nakasulat sa pakikipagusap ni Job sa kaniyang mga kaibigan kabilang na si Eliphaz na Temanita, mapapansin natin na nagbigay sila ng mga maling paratang sa matuwid na tao na si Job. Kabilang na sa mga paratang na kanilang binitawan  ay ang nasusulat sa Job 22:15 kung saan pinaparatangan ni Eliphaz si Job na isang masamang tao na lumalakad sa dating daan. Napatunyan na natin batay sa mismong salita ng Dios na ang mga paratang na ito ay mali at hindi matuwid.

Ang katunayan, mismong ang Dios ang nagpapayo sa mga tao na lumakad sa dating daan.

( Jeremias 6:16)

Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa:…

Ito naman ang pamimilosopo na ginagawa ni Abraham Arganiosa. Ang sabi niya, ang nakasulat daw sa opisyal na salin ay mga dating landas na nasa “plural form”  at hindi dating daan. Nakakalungkot isipin na ang isang bicolano na taga-Sorsogon ay hindi nauunawaan nang buo ang salitang Tagalog na “landas” na katumbas ng salitang “daan” kung ating titingnan sa diksyunaryong Pilipino.

http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/?dict_lang=tgl&type=search&data=landas

landas, daan, dáanan, bakás: n. path.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915. Tagalog: landas, daan, daanan, bakas

http://strongsnumbers.com/hebrew/5410.htm

Sa salitang tagalog, ang “landas” ay katumbas ng salitang “daan”. Subalit ang talatang ito ay isa lamang salin mula sa orihinal na wikang Hebreo. Kung titingnan naman natin ang salitang ginamit sa wikang Hebreo, ang salitang ginamit ay…

Original Word: נָתִיב
Transliteration: nathiyb
Phonetic Spelling: (naw-theeb’)
Short Definition: path

H5410

nâthîyb  nethîybâh  nethibâh
naw-theeb’, neth-ee-baw’, neth-ee-baw’ נתבה    נתיבה    נתיב

pathway, traveller, way

Ang isa pang pagliligaw na ginagawa ni Abraham Arganiosa ay ang kaniyang pagsasabing ito raw ay nasa “plural form” kaya’t ito ay maling gamitin upang tumukoy sa “ang dating daan” na nasa “singular”.  Isa pang nakakalungkot isipin na ang isang pari na nagsasabing siya ay isang “educator” ay mukhang hindi naiintindihan na kapag ang isang salita ay sinabing may “plural” ay siguradong may “singular” yun. Ang katunayan, sa nasabing talata ay iisa lang naman ang tinutukoy na “Mabuting Daan” na nasa “singular form” kung kaya’t hindi rin maaaring tutulan na ang dating daan ang pinalalakaran sa mga tao upang magbalik sa Dios.

Ano ang dahilan kung kaya’t nararapat lumakad ang tao sa dating daan?

( Isaias 56:10-11 )

Ang kaniyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman; silang lahat ay mga piping aso, sila’y hindi makatahol; mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pagidlip.

Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila’y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila’y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa’t isa’y sa kaniyang pakinabang.

Kaya pinalalakad ang tao sa dating daan dahil may mga pastor na gumawa at lumiko sa sarili nilang mga daan na ang layon ay ang kumita ng pera. Sila ang mga tinutukoy na mga asong matatakaw dahil lumiko sila sa mga sarili nlang daan dahil sa mapapakinabang. Lapat na lapat yan sa mga paring katoliko dahil ang mga aral sa kanila ay pinababayaran. Ito naman ay sinaksihan ng isang bayaning Pilipino sa katauhan ni Gat Jose Rizal sa kaniyang sulat sa mga kadalagahan ng Malolos.

Ang isang tagubilin ni Cristo sa mga mangangaral sa kanilang pangangaral ay ang hindi pagtanggap ng bayad na nauukol sa aral. Ito ay ating mababasa sa Mateo 10:7-8.

( Mateo 10:7-8)

At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Kapansin-pansin na sa iglesia Katolika na kinabibilangan ng paring si Abraham  Arganiosa, karamihan ng mga aral ay pinababayaran. Ang binyag sa bata ay kanilang pinababayaran sa mga magulang at mga ninong. Ang kasal ng mag-asawa ay kanila rin pinababayaran sa mga taong ikakasal. Kung mapaniginipan ng isang katoliko ang kaniyang mahal sa buhay na naghihirap sa purgatoryo, kinakailangan rin niyang magbayad sa misa upang mahango ang kaluluwa at hindi na maghirap ayon sa kanilang paniniwala. Ang misa sa kanila ay nahahati pa sa tatlong klase; “first class”, “second class” at “third class” kung saan magkakaiba ang ginagawa at kasangkapang ginagamit at presyo ng misa. Ganyan po ang klase ng relihyon na kinamulatan ng maraming mga Pilipino sa panahon nating ito. Ang tirik ng kandila at maging ang tugtog ng kampana ay pinababayaran magmula sa binyag hanggang sa kumpil at maging sa misa sa patay, lahat po ay pinababayaran. Natutupad po sa mga paring katoliko ang isa pang hula sa bibliya.

(Micas 3:11)

Ang mga pangulo niya’y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya’y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya’y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma’y sila’y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin.

Ang dahilan po ng pangangaral nila ay upang magkaroon ng maraming salapi at payamanin ang kanilang iglesiang kinaaniban. Wala naman ibang trabaho ang karamihan sa mga paring katoliko maliban ang kanilang pagiging mangangaral na umaasa sa abuloy ng mga taong niloloko at hinuhuthutan nila ng pera. Yan naman ay pinatotohanan ng isang manunulat sa isang pahayagang Pilipino na ipinamamahagi sa bansang Hapon.

http://www.philippinestoday.net/August2001/saakingpaningin801.htm

“Ang Simbahan, kung tutuusin lamang ang yaman nito: mga malalawak at piling-piling mga lupain na kinamkam ng mga Prayleng Kastila sa panahon ng kanilang pananakop sa bansa, mga naglalakihang paaralan (tulad ng UST, La Salle at Ateneo), bilyon bilyong investments at deposito sa mga malalaking bangko (napabalita ang bilyong deposito nito sa Bank of Philippines Islands), balor o halaga ng mga yamang nasa loob ng mga simbahan at katedral, salaping donasyon sa simbahan taon-taon ng PCSO at Pagcor (mga ahensiya ng pamahalaan) sa mga proyektong pangkawang-gawa, ay isa sa mga pinakamayamang institusyon, kundi man pinakamayaman, sa buong Pilipinas sa ngayon.

Ang buong Kaparian, ang lahat buhat sa mga Kardinal, Obispo at Pari, ay di nagbabayad ng buwis (tulad ng real property tax) o dili kaya’y tumutubos ng sedula buhat sa pamahalaan. Ang kinikita nito buhat sa mga negosyo kung saan nakalagak ang bilyon bilyon nitong kayamanan, ay libre rin sa buwis. Ilang bahagdan ng nasabing salapi ay ipinadadala sa Roma, sa pangangailangan ng Santo Papa at ng mga alipores nito, na siya namang ginagawang puhunan o investment ni Financial Minister ng Batikano upang lalo pa itong palaguin at padamihin.”

Yan ang dahilan ng pagyaman ng simbahang katoliko. Yumayaman sila dahil sa kanilang negosyong relihiyon. Hindi na tayo nagtataka kung bakit si Abe Arganiosa ay kumikintab dahil sa katabaan dahil nakasaad rin yan sa banal na kasulatan.

( Jeremias 5:28 )

Sila’y nagsisitaba, sila’y makintab: oo, sila’y nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan; hindi nila ipinakikipaglaban ang usap, ang usap ng ulila, upang sila’y guminhawa; at ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinahatulan.

Ang hangad ng mga paring kagaya ni Abraham Arganiosa ay pakinabang at salaping nanggaling sa mga katolikong kanilang mga niloloko. Ganyan ang daan ng mga bulaang propeta! Silang lahat ay nagsiliko dahil sa pakinabang!

( Isaias 56:11 )

Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila’y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila’y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa’t isa’y sa kaniyang pakinabang.

Napatunayan na ngayon natin na ang dating daan ang siyang daan na nararapat lakaran ng mga nais maglingkod sa Dios dahil sa mga likong daan na dinadaanan ng mga bulaang propeta partikular na ng mga paring katolikong kagaya ni Abe Arganiosa.  Nais ng Dios na bumalik ang mga tao dun sa dating daan na nararapat nilang lakaran at hindi sa mga daan na kanilang linikuan na makapagpapahamak. Ang salita ni Eliphaz sa Job 22:15 ay hindi nararapat pagbatayan sa pananampalataya sapagkat hindi ito kinasihan ng Dios.

Advertisements

12 Responses

 1. natatawa na lang ako kay Fr. Abe, haha! gamit ng gamit ng sitas, di naman niya alam kung ano nakapaloob dun, at ang masama pa, eh ginagamit ang Biblia, makapanari lang ng samahan! tsk! Kakaiba to sa lahat! haha!

 2. @ Parabanog

  Magbigay ka nga ng mga sinabi ni Eliphaz na patungkol sa Dios na sinasabi mong hindi matuwid. So far, wala ka naman ibinibigay na halimbawa tungkol sa inaangkin mo.

  Sa mga nagbabasa ng bibliya, kung babasahin ang sagutan nila Job at ng kaniyang mga kaibigan nang buo, malinaw na nasa isang pagkakataon sila ng pagtatalo. Sa pahayag ni Eliphaz sa Job 22, kung babasahin natin nang buo mula sa talatang 1…

  1 Nang magkagayo’y sumagot si Eliphaz na Temanita, at nagsabi,

  2 Mapapakinabangan ba ang tao ng Dios? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kaniyang sarili.

  3 May kasayahan ba sa Makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O may pakinabang ba sa kaniya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad?

  4 Dahil ba sa iyong takot sa kaniya na kaniyang sinasaway ka, na siya’y pumasok sa iyo sa kahatulan?

  5 Hindi ba malaki ang iyong kasamaan? Ni wala mang anomang wakas sa iyong mga kasamaan.

  6 Sapagka’t ikaw ay kumuha ng sangla ng iyong kapatid sa wala, at iyong hinubdan ng kanilang suot ang hubad.

  7 Ikaw ay hindi nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom, at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom.

  8 Nguni’t tungkol sa makapangyarihang tao, siya’y nagtatangkilik ng lupa; at ang marangal na tao, ay tumatahan doon.

  9 Iyong pinayaong walang dala ang mga babaing bao, at ang mga kamay ng ulila ay nangabali.

  10 Kaya’t ang mga silo ay nangasa palibot mo, at biglang takot ay bumabagabag sa iyo,

  11 O kadiliman, upang huwag kang makakita. At kasaganaan ng tubig ay tumatabon sa iyo.

  12 Hindi ba ang Dios ay nasa kaitaasan ng langit? At, narito, ang kataasan ng mga bituin, pagkataastaas nila!

  13 At iyong sinasabi, Anong nalalaman ng Dios? Makahahatol ba siya sa salisalimuot na kadiliman?

  14 Masinsing alapaap ang tumatakip sa kaniya, na siya’y hindi nakakakita; at siya’y lumalakad sa balantok ng langit.

  15 Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan, na nilakaran ng mga masamang tao?

  16 Na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan. Na ang patibayan ay nahuhong parang agos:

  17 Na nagsabi sa Dios: Lumayo ka sa amin; at, anong magagawa sa amin ng Makapangyarihan sa lahat?

  18 Gayon ma’y pinuno niya ang kanilang mga bahay ng mga mabuting bagay; nguni’t ang payo ng masama ay malayo sa akin.

  19 Nakikita ng mga matuwid at nangatutuwa; at tinatawanang mainam ng walang sala:

  20 Na nagsasabi, Walang pagsalang silang nagsisibangon laban sa atin ay nahiwalay, at ang nalabi sa kanila ay sinupok ng apoy.

  21 Makipagkilala ka sa kaniya, at ikaw ay mapayapa: anopa’t ang mabuti ay darating sa iyo.

  22 Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo, ang kautusan mula sa kaniyang bibig, at ilagak mo ang kaniyang mga salita sa iyong puso.

  23 Kung ikaw ay bumalik sa Makapangyarihan sa lahat, ay matatayo ka; kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tolda.

  24 At ilagay mo ang iyong kayamanan sa alabok, at ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng mga batis:

  25 At ang Makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan, at mahalagang pilak sa iyo.

  26 Sapagka’t ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa Makapangyarihan sa lahat, at iyong itataas ang iyong mukha sa Dios.

  27 Ikaw ay dadalangin sa kaniya, at kaniyang didinggin ka: at iyong babayaran ang iyong mga panata.

  28 Ikaw nama’y magpapasiya ng isang bagay, at ito’y matatatag sa iyo; at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan.

  29 Pagka inilulugmok ka nila, ay iyong sasabihin: Magpakataas; at ililigtas niya ang mapagpakumbabang tao.

  30 Kaniyang ililigtas, pati ng hindi banal: Oo, siya’y maliligtas sa kalinisan ng iyong mga kamay.

  Pinapayuhan pa ni Eliphaz na Temanita si Job na magpakatuwid samantalang si Job ay isang matuwid na tao ayon mismo sa Dios.

  ( Job 1:8)

  At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios at humihiwalay sa kasamaan.

  Ang nakasulat sa Job 22:15 ay isang paratang ni Eliphaz na Temanita kay Job. Kung paniniwalaan mo ang nakasulat sa talata, nangangahulugan na naniniwala ka rin na si Job ay masamang tao dahil ayon kay Eliphaz ang dating daan na nilalakaran ni Job ay nilalakaran ng masama. Kung kakampi ka kay Eliphaz na Temanita, magiging kalaban ka na rin ng Dios. Nagkaroon ng “assessment” ang Dios kung sino ang nagsasalita ng matuwid. Sa assessment ng Dios, ang nagsasalita nang matuwid ay si Job. Kung gusto mong kumampi kay Eliphaz na Temanita sa pakikipagtalo niya sa matuwid na tao na si Job, kalayaan mo yan dahil may kalayaan kang kumampi sa kalaban ng Dios.

  Ngayong naglagay na ako ng Filipino Section sa blog ko, may karapatan na akong sagutin ka sa Fillipino kagaya ng ginagawa mo. Pambabastos kasi ang ginagawa mo dahil nasa English blog ka pero nagtatagalog ka. Kunsabagay, hindi naman kasi lumalaban ng diskusyon ang mga baklang pari na nakatago lang sa mga Catedral kaya naiintindihan ko kung bakit ka nagpipilit na gumawa ng eksena. Natutupad sa kanila yung nakasulat sa bibliya na may mga puno na urong ang bayag sa pakikipaglaban.

  ( Jeremias 51:30)

  Ang mga makapangyarihan ng Babilonia ay nagsisiurong sa pakikipaglaban, sila’y nanatili sa kanilang mga katibayan; ang kanilang kapangyarihan ay nanglulupaypay; sila’y naging parang mga babae: ang kaniyang mga tahanang dako ay sinilaban; ang kaniyang mga halang ay nabali.

  Sa kasaysayan ng relihiyon sa Pilipinas, wala pa akong nakitang pari na lumaban ng diskusyon dahil mga duwag silang lahat. Sa kanila nararapat gaimitin ang salitang “BAKLA” dahil sila ay naging parang mga babae AYON SA BIBLIYA.

  Kumbinsihin mo na lang ang baklang pari na si Abe Arganiosa na lumaban sa debate para isang laban lang, tapos na. Mahilig kasing magtago yang baklang matabang pari na yan. Nagpapasabsab lang sa mga abuloy ng mga katoliko para magpataba at magpakintab sa dami ng sebo sa katawan.

 3. Para kay Parabanog,

  Parabanog, tatanungin kita. Sumagot ka na gaya ng lalake.

  Ipinagkakatiwala mo ba ang kaligtasan mo kay Eliphaz? Pinagbabatayan mo ba ang salita ng taong si Eliphaz upang pamalian ang aming pananampalatayang Cristiano?

  Ikinabuti ba ng inyong pananampalataya ang pagsunod niyo kay Eliphaz? Napatuloy niyo na ba ang mga batang lansangan at mga ulilang natutulog (na mga Katoliko din naman) sa labas ng inyong mga katedral dahil sa pagsunod kay Eliphaz? Dahil ba sa pagsunod kay Eliphaz ay wala na kayong miembrong namamalimos sa daan? Bumaba na ba ang antas ng kriminalidad dahil sa pananalig niyo kay Eliphaz?

  Nagawa niyo na rin ba ang mga libreng serbisyo na walang patid na ginagawa sa kapwa kahit sa di kapananampalataya dahil sa pananampalataya kay Eliphaz? O hanggang ngayon ba ay mga rebulto pa rin ba ang dinadamitan, pinatitira, pinapabanguhan sa inyong mga palasyo imbes na mga taong lansangan na nangangailangan?

  Ipagtanggol mo ang sinabi ni Eliphaz Parabanog at patunayan niyo sa inyong mga gawa kung ikaliligtas nga.

  Hihintayin namin ang iyong maginoong sagot.

 4. @ Parabanog

  Huwag kang bastos!

  Magtagalog ka sa Filipino Section at hindi sa mga English Blogs!

  Yung comment mo sa isang article hindi ko inaprubahan dahil nagtatatagalog ka. Sinasabi ko lang dahil baka sabihin mo kaya hindi lumitaw dahil hindi kita masagot.

  Hindi ko aaprubahan ang comment ng mga bastos!

 5. Ang nangyayari kay Parabanog ay ang nangyayari sa isang tao na nagpipilit ipasakay ang kaniyang pakahulugan sa mga talata ng bibliya. Bakit wala kang maipakitang halimbawa ng pakahulugan mo? Kaya mo bang patunayan na ang lahat ng mga sinabi ni Eliphaz sa Kapitulo 22:15 ng Job ay tama? Tandaan natin na sa pagkakataong ito ay nakikipagtalo si Eliphaz kay Job. Kaya sila nagtatalo ay dahil isa sa kanila ay nagsasabi ng mali at ang isa ay nagsasabi ng tama. Sino sa kanila ang paniniwalaan nating nagsasabi ng tama? Si Eliphaz ba? Sa mga naunang talata pa nga lang mali na ang sinasabi ni Eliphaz.

  ( Job 22:2)

  Mapapakinabangan ba ang tao ng Dios? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kaniyang sarili.

  Sa talatang yan ay mali na kaagad ang pinalilitaw ni Eliphaz na yung tao lang ang nakikinabang sa kaniyang sarili. Sa bibliya, may mapapakinabang ang Dios sa tao.

  (2 Tim. 2:20-21)

  Datapuwa’t sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba’y sa ikapupuri, at ang iba’y sa ikasisirang-puri. Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti.

  Napapakinabangan ng Dios ang isang taong matuwid at malinis kung kaya’t nagagamit sa skapupuri. Hindi totoong walang pakinabang ang Dios sa tao na taliwas sa sinasabi ni Eliphaz. Napatunayan na natin ngayon na mali ang sinabi ni Eliphaz sa Job 22:2. Kung itutuloy naman natin ang sinabi niya sa talatang 3, lalong lilitaw na mali nga ang sinasabi ni Eiphaz sa kapitulo 22.

  ( Job 22:3)

  May kasayahan ba sa Makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O may pakinabang ba sa kaniya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad?

  Pinalilitaw ni Eliphaz sa talata na walang kasiyahan ang Dios kahit ang tao ay matuwid. Isang pagkakamali yan dahil nasisiyahan ang Dios kapag meron siyang nakikitang tao na nagbabalik-loob at nagpapakatuwid.

  ( Lucas 15:7 )

  Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu’t siyam na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi.

  Nagkakatuwa sa langit kapag may isang taong makasalan na nagbabalik-loob sa Dios at magpapakatuwid. Ang isa pang katunayan na ang Dios ay nasisiyahan sa mga taong matuwid ay ang isa pang deklarasyon ng Dios.

  ( Awit 16:3)

  Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos.

  Nalulugod ang Dios sa mga taong banal at matutuwid. Hindi totoo ang ibig palitawin ni Eliphaz na walang kaluguran ang Dios sa tao kahit siya ay matuwid. Sa mga naunang talata ay napatunayan na agad natin na ang sinasabi ni Eliphaz sa kapitulo 22 ay mali. Hindi kataka-taka na nung humatol ang Dios kung sino sa kanila ang nagsasabi ng matuwid, pinatunayan niya na ang nagsasabi ng matuwid ay si Job.

  ( Job 42:7)

  At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka’t hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.

  Kaya nagalab ang poot ng Panginoon kina Eliphaz na Temanita at sa kaniyang mga kaibigan dahil hindi sila nagsalita ng matuwid na gaya ni Job. Sa pagkukumpara ng Dios sa pakikipagtalo ni Job sa kaniyang mga kaibigan, si Job ang nagsasabi ng matuwid samantalang ang mga sinabi ni Eliphaz ay mga liko kasama na dun ang nakasulat sa Job 22:15.

  Hindi puwedeng maging batayan na hindi namatay agad si Eliphaz na Temanita at pinarusahan ng Dios kaya tama ang mga sinabi niya sa Job 22:15 sapagkat may mga masama na humahaba ang buhay sa kasamaan AYON SA BIBLIYA.

  ( Ecclesiastes 7:15 )

  Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa.

  Yan ang tutol ng isang bobo na natuto ng kabobohan sa isang paring mangmang!

  Ang talagang lumalakad sa mga daan ng masama ay yung mga paring katoliko na tumatanggap ng abuloy sa binyag, kasal, kumpil, misa sa patay at iba pang aral na pinagkakaperahan. Ginagawa lang nilang palabigasan ang kanilang mga miyembro na kasuklam-suklam sa paningin ng Dios.

  Wala na talagang ilulusot ang kahit na sinong baklang pari sa paguusap na sa katuwiran kaya kung sari-saring imbento ang pinagsasabi. Ang totoo, kung iisa-isahin lang natin ang mga kabulukan ng mga literal na mga baklang pari dito sa Pilipinas kung paano nila halayin ang mga sakristan sa simbahan, magiging litanya lang ito ng mga mahahalay na kuwento at usapin. Marami sa mga yan ang mga nanghahalay sa mga “altar boys” hindi lang dito sa Pilpinas kundi maging sa iba’t-ibang bansa.

  Kahit madre hinahalay ng mga aso’t baboy na yan. Meron pa nga kaming mga miyembro na anak ng pari na makakasaksi sa mga kahayupan ng mga yan. Pero yang sinasabi ni Abe Arganiosa sa blog niya, kailangan handa niyang patunayan yan sa korte pag nagkademandahan na dahil hindi totoo yan.

  Paratang lang yan ng isang pari na mahina ang pagiisip. Walang bayag! Binabae ang paninindigan! Nagtatago sa isang maputing abito pero sa loob ay isang lobong maninila.

  Durog na durog ang mga argumento niya pag aral ang pinaguusapan kaya puro basura ang mga pinagsasasabi. Ganyan ang resort ng mga baklang pari sa panahon ngayon kagaya ni Abraham Arganiosa.

  Kumasa na ba talaga si Abe Arganiosa? Sige ha! Maghihintay kami! Nasaan na siya?

  Alam na ni kapatid na Eli ang mga kagaguhan niya. Hinihintay na lang namin ang sagot at kumpirmasyon niya kung saan namin isasaayos yan. Sa kasamaang palad ay isang alipores na hindi ko malaman kung anong klaseng hayop o kuto ang sumasagot sa kaniya dito.

  Siya ang pasagutin mo kung saan niya gustong lumaban.

  Ang sabi ni Kapatid na Eli sa twitter…

  “Saan lalaban ng harapan ang mayabang?”

  Itingin mo kasi ang mata mo sa bandang kanan para makita mo ang reaksyon ni kapatid na Eli sa bobong pari. Nakalink na dito ang twitter messages niya. Kunsabagay hindi kita masisisi dahil isa ka pang bugok!

 6. Puro yabang lang yang mga katolikong yan!

  Hindi puwede lumaban ang mga pari sa debate dahil BAWAL SA KANILA.

  Mapapahiya ang buong CRS kapag nakipagdebate si Pareng Abe…

  Nagsisinungaling lang siya na gusto niyang lumaban.

 7. Alam ko na kung ano ang mangyayari. Obviously mapapahiya yung matabang pari. Magmamantika yun sa sobrang kahihiyan.

 8. ………….isang showdown ka lang ni Bro Eli maniwala ka bulaang prayle/propeta ka..! lumabas ka………! labas…!

 9. Panis na panis yan kay Ingkong!

 10. Bro gawin nyo po lahat ng posible pra maiharap ang pari na yan,matagal din na ngbibintang yang mga tao na yan sa atin kahit sabihin pa isama niya sa debate mga sakristans niya(minions) like Beltran,Manny Cruz at Alistair!

 11. Hindi haharap sa debate yang baklang pari na yan! magbibigay lang yan ng imposibleng kundisyon para hindi matuloy. Kunwari lalaban pero hindi. Bahag ang buntot.

 12. Talagang di lalaban si Abe. Kadebate ko siya sa sarili niyang blogsite at sinabi niyang tatanggapin niya lang ang hamon sa kaniya kung face to face silang magdedebate.

  Sabi ko nga sa kaniya kung tama talaga ang aral na dala niya, kahit saan sila magharap mananalo siya e kaso hindi niya masagot. Duwag talaga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: